top of page

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego

Przewodnicząca Komitetu Rodziców:  Ewa Wojciechowski (519) 574-2731                             ewa.wojciechowski1@gmail.com                                                                                            

 

Skarbnik:  Monika Milczarczyk (226) 972-8353 mattmika@sympatico.ca

 

Komitet Rodzicielski, wybierany na 2-letnią kadencję na zebraniu ogólnym rodziców, jest reprezentacją wszystkich rodziców i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Komitet Rodzicielski współfinansuje potrzeby Polskiej Szkoły.  W ramach Programu International Languages szkoła korzysta z budynku St. John’s, opłacani są nauczyciele (1 nauczyciel na 23 uczniów) i obsługa porządkowa.  Ponadto otrzymujemy

z ministerstwa  dofinansowanie wynoszące średnio $4 (cztery dolary) na jednego ucznia na rok szkolny.  Dodatkowe wydatki związane z działalnością  szkoły pokrywane są z Funduszu Szkolnego Komitetu Rodzicielskiego.   Do tych wydatków należą:

               –  opłacanie dodatkowych etatów nauczycielskich,

               –  zakup podręczników i pomocy naukowych

               –  utrzymanie kserokopiarki i innego sprzętu

               –  zakup materiałów szkolnych i biurowych dla potrzeb szkoły

                – finansowanie nagród na konkursy szkolne, dyplomów i prezentów na Mikołaja

                – organizowanie zabaw i imprez szkolnych ( np. zabawa karnawałowa, Dzień Rodziny)

                –  zakup pamiątkowych książek dla uczniów klas ósmych

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego  prosi wszystkich rodziców o włączenie się do współpracy, jak również o uiszczenie dobrowolnej składki na Fundusz Szkolny, która umownie wynosi:

               $70        za jedno dziecko

             $130       za dwoje dzieci z tej samej rodziny

             $150        za troje i więcej dzieci z tej samej rodziny

W zależności od preferencji  można zapłacić jednorazowo lub w ratach; czekiem,gotówką lub etransfer na : polishschoolkitchener@gmail.com.  Za każdą wpłatę rodzice otrzymają pokwitowanie.  Wpłaty można dokonywać przed

lub po lekcjach u przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego. 

bottom of page